REGULAMIN LINDY SHOW OF 2022

hector

1. Wydarzenie jest organizowane pod nazwą “Lindy Show Off 2022” (zwane dalej “Wydarzeniem”).

2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja Capital Swing (zwana dalej Organizatorem).

3. Zgłoszenie udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu oraz z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie www.capitalswing.pl

4. Udział w Wydarzeniu może wziąć osoba która ukończyła 18 lat. W przypadku osób niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego.

5. Osoby rejestrujące się na Wydarzenie (zwane dalej “Uczestnikami”) deklarują, że ich stan zdrowia umożliwia wzięcie udziału w Wydarzeniu, tym samym nie istnieją przeciwwskazania medyczne

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne wypadki, kontuzje, straty, kradzieże oraz szkody, w szczególności na zdrowiu oraz mieniu, które nie wydarzyły się bezpośrednio z jego winy.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Wydarzenia przed jego rozpoczęciem. W takim przypadku zobowiązuje się do pełnego zwrotu opłat rejestracyjnych.

8. Warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest rejestracja za pośrednictwem formularza internetowego dostępnego na stronie internetowej www.lso.capitalswing.pl oraz dokonanie wpłaty przy rejestracji (w przypadku opcji Party Pass) lub w terminie 7 dni od potwierdzenia rejestracji wysłanego przez Organizatora na adres mailowy Uczestnika (w przypadku opcji Full Pass). W przypadku braku odnotowania płatności w podanym terminie rejestracja uczestnika przepada.

9. Jeżeli Uczestnik zrezygnuje z udziału w wydarzeniu:
a) w ciągu 10 dni od dokonania wpłaty – wpłacona kwota zostanie zwrócona po potrąceniu kosztów operacji bankowych (z zastrzeżeniem pkt.9.b)
b) po upływie 10 dni lub po 11 marca– wpłacona kwota nie zostanie zwrócona.

10. W przypadku wyczerpania limitu miejsc Uczestnik zostanie wpisany na listę osób oczekujących.

11. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Wydarzeniu, bez zwrotu wpłaconych pieniędzy, osób, które, zakłócają przebieg programu, nie przestrzegają zasad opisanych na stronie, regulaminu, lub znajdują się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

12. Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji w związku z przebiegiem lub jakością Wydarzenia w terminie 7 dni od dnia, w którym Wydarzenia się odbyło. Reklamacje można składać pisemnie na adres Organizatora lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@capitalswing.pl. Zaleca się podanie przez Uczestnika w opisie reklamacji informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji; przedmiotu żądania oraz danych kontaktowych składającego reklamacji. Organizator rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej otrzymania. Jeśli reklamacja w tym czasie nie może zostać rozpatrzona, Organizator w tym terminie powiadamia reklamującego na piśmie o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie
rozpatrzenia reklamacji.

13. Za zdarzenia losowe i ich konsekwencje (np. choroba instruktora), organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

14. Organizator zastrzega sobie prawo do fotografowania, nagrywania i filmowania zajęć oraz wykorzystania uzyskanego materiału w celach promocyjnych.

15. Uczestnik Wydarzenia wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku na potrzeby promocji Organizatora w przypadku publikacji zdjęć i filmów.

16. W związku z pandemią Covid-19 warunkiem wzięcia udziału w Wydarzeniu jest spełnienie jednego z poniższych warunków:
– udostępnienie certyfikatu covidowego (osoby w pełni zaszczepione oraz ozdrowieńcy do 3 miesięcy od otrzymania pozytywnego wyniku testu na Covid-19),
– okazanie negatywnego wyniku testu antygenowego lub PCR wykonanego do 48 godzin przed rozpoczęciem wydarzenia (poświadczonego pisemnie przez laboratorium),
– wykonanie testu antygenowego na miejscu (odpłatnie) tuż przed odbiorem festiwalowej opaski.

17. Wydarzenie zostanie przeprowadzone w warunkach najwyższego reżimu sanitarnego dostosowanego do obowiązujących w kwietniu 2022 przepisów prawa. W zależności od rozwoju sytuacji pandemicznej COVID-19 w Polsce, wymagania przedstawione w poprzednim punkcie mogą ulec zmianie. W takim wypadku wszyscy uczestnicy zostaną o niej niezwłocznie poinformowani.

18. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonania zmian w harmonogramie przed oraz w czasie trwania Wydarzenia.